koučing

Koučing chápeme ako sprevádzanie klienta na ceste k cieľu, ktorý rešpektuje jeho autentické potreby a hodnoty.

Sprevádzanie má tieto typické charakteristiky:

 1. Kouč ponúka vzťah* charakterizovaný empatickým porozumením, pozitívnou akceptáciou a autentickosťou. 
 2. Kouč kladie otázky a vyslovuje postrehy (komentuje), ktoré upriamujú pozornosť klienta k témam a oblastiam prežívania, ktoré dovtedy možno nebral do úvahy. Tým uľahčuje klientovi skúmať relevantné súvislosti a robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia. 
 3. Kouč podľa uváženia a po súhlase klienta (prípadne na jeho objednávku) inštruuje techniky a postupy, ktoré majú za cieľ prehĺbiť klientovo sebauvedomenie, aktivovať jeho vnútorné zdroje, prípadne navodiť stav uvoľnenia a kľudu.

Kouč v našom ponímaní nie je expert, ani guru, ktorý vás vďaka svojim magickým schopnostiam a životným úspechom vyvedie z labyrintu slepých uličiek a frustrácií, predá vám návod na šťastie a urobí členom milionárskeho klubu úspešných.

Kouč je človek s vášňou pre poznávanie seba, druhých ľudí a sveta, ktorý s potešením ponúka svoju energiu a čas, aby s vami vstúpil do vzťahu, v ktorom bude svedkom poznávania, prekonávania blokov a aktivácie vnútorných zdrojov rastu. K tomu sa snaží prispieť svojim vytrénovaným vnímaním, otázkami a rovnocenným partnerstvom v hľadaní životnej harmónie. Tá spoločná cesta je aj preňho zdrojom poznania aplikovateľného na jeho vlastný život.

*parametre koučovacieho vzťahu:

EMPATICKÉ POROZUMENIE: Kouč sa snaží predstaviť si a pochopiť, aké je to byť v koži klienta v danej chvíli. To mu umožňuje nepriamo vnímať klientove prežívanie a cítenie, Presnosť svojich vnemov si kontinuálne overuje otázkami. Tento proces dáva klientovi možnosť hlbšie a presnejšie vnímať sám seba.

POZITÍVNA AKCEPTÁCIA: Kouč emočne akceptuje klienta bez podmienok – nesúdi ho a nehodnotí, nepredstavuje si, aký by mal či nemal byť. Berie ho takého, aký je. Snaží sa kultivovať voči klientovi vzťah priania dobra a podporujúcej neprivlastňujúcej lásky – agapé.

AUTENTICKOSŤ: Kouč neprezentuje nič, čo by bolo v rozpore s jeho prežívaním a presvedčením v danej chvíli. Neklame a nepredstiera – ani v záujme „vyššieho dobra“, či „vedeckej objektívnosti“. Snaží sa byť v koučingovom vzťahu pravdivý a sám sebou.


OBLASTI A RÁMCOVÉ TÉMY KOUČINGU:

1. koučing pre pracovnú oblasť:

 • optimalizácia pracovného výkonu
 • budovanie kooperatívnych vzťahov
 • riešenie interpersonálnych konfliktov
 • vyhorenie a strata motivácie
 • adaptácia na novú pracovnú rolu
 • proaktivita v networkingu
 • tréma pri komunikácii a prezentovaní
 • nízke sebavedomie
 • work - life balance

2. koučing pre oblasť súkromia:

 • kríza stredného veku - strata zmyslu a hľadanie nového
 • životné straty a smútenie
 • nesúlad vo vzťahoch - hľadanie súzvuku a harmónie
 • spirituálna kríza - vzťah k transpersonálnym hodnotám a javom
 • hľadanie a formulovanie životnej vízie a cieľov